nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Слова з наголосами на різні склади

 1. атлас
  а́тлас — -су, -сові, в -сі; -ласи, -сів
  атла́с — атла́с = отла́с, -су (матерія)
 2. благаний
  бла́ганий — бла́ганий, -на, -не; дієпр.
  блага́ний — блага́ний, -на, -не; прикм.
 3. валець
  ва́лець — ва́лець, -льця; літер. вальс, -су
  вале́ць — вале́ць, вальця́ = вало́к, -лка́
 4. варений
  ва́рений — ва́рений, -на, -не; дієпр.
  варе́ний — варе́ний, -на, -не; прикм.
 5. виміряти
  ви́міряти — ви́міряти, -ряю, -ряєш, -ряє
  виміря́ти — виміря́ти, -ря́ю, -ря́єш, -ря́є
 6. виходити
  ви́ходити — ви́ходити, -ходжу, -ходиш, -ходять; ви́ходи, -діть що
  вихо́дити — вихо́дити, -хо́джу, -хо́диш, -хо́дять; вихо́дь, вихо́дьте звідки
 7. вищати
  ви́щати — ви́щати, -щаю, -щаєш (від ви́щий)
  вища́ти — вища́ти, -щу́, -щи́ш (від виск)
 8. виїздити
  ви́їздити — ви́їздити, ви́їжджу, ви́їздиш; ви́їздь, ви́їздьте що
  виїзди́ти — виїзди́ти, виїжджу́, виїзди́ш; виїзди́, виїзді́ть
 9. гарма-дарма
  га́рма-да́рма
  гарма́-дарма́ — присл.
 10. город
  го́род — го́род, -роду; городи́, -ді́в (місто)
  горо́д — горо́д, -ро́ду; -ро́ди, -дів
 11. дерен
  де́рен — де́рен, де́рну, де́рнові (моріг)
  дере́н — дере́н, -ре́ну́, -ре́но́ві, на -ні́ (кислець)
 12. доносити
  доно́сити — доно́сити, -но́шу, -но́сиш; доно́сь, -но́сьте; див. доне́сти́
  доноси́ти — доноси́ти, див. доно́шувати
 13. дякувати
  дя́кувати — дя́кувати, -кую, -куєш кому за що
  дякува́ти — дякува́ти, -ку́ю, -ку́єш (бути за дяка)
 14. жадний
  жа́дний — жа́дний, -на, -не (ні один)
  жадни́й — жадни́й, -на́, -не́ чого́, на що
 15. забігати
  забі́гати — забі́гати, -гаю, -гаєш
  забіга́ти — забіга́ти, -га́ю, -га́єш
 16. задихатися
  зади́хатися — зади́хатися, -хаюся, -хаєшся
  задиха́тися — задиха́тися, -ха́юся, -ха́єшся
 17. закидати
  заки́да́ти — заки́да́ти, -да́ю, -да́єш
  заки́дати — заки́дати, -даю, -даєш
 18. замок
  за́мок — за́мок, за́мка; за́мки, -мків (будинок)
  замо́к — замо́к, -мка́; -мки́, -мкі́в
 19. заносити
  зано́сити — зано́сити, -но́шу, -но́сиш, -но́сять; зано́сь, -но́сьмо, -но́сьте; див. зане́сти́
  заноси́ти — заноси́ти, -ношу́, -но́сиш; заноси́, -носі́ть
 20. здибати
  зди́бати — зди́бати, зди́баю, -баєш, -бають і зди́блю, зди́блеш, зди́блють
  здиба́ти — здиба́ти, -ба́ю, -ба́єш
 21. значити
  зна́чити — зна́чити, зна́чу, зна́чиш (визчачати)
  значи́ти — значи́ти, значу́, значи́ш, значи́ть (робити знаки на чомусь)
 22. зона
  зона́ — зона́ і зана́, -ни́, -ні́ (на рослинах)
  зо́на — зо́на, -ни, -ні; зо́ни, зон
 23. зсипати
  зси́пати — зси́пати, -плю, -плеш, -пле, -плють
  зсипа́ти — зсипа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
 24. колос
  ко́лос — ко́лос, -са (одного) і -су (колосся)
  коло́с — коло́с, -ло́са; коло́си, -сів, -сам (гр., велетень)
 25. кручений
  кру́чений — кру́чений, -на, -не; дієпр.
  круче́ний — круче́ний, -на, -не; прикм.
 26. кінва
  кі́нва — кі́нва, -ви, -ві; кі́нви, кі́нов
  кінва́ — кінва́, -ви́, -ві́ (зб. коні)
 27. метіль
  ме́тіль — ме́тіль, -теля; -телі, -лів = мете́лик
  меті́ль — меті́ль, -те́лі, -те́лі, -ті́ллю; -те́лі, -лей = мете́лиця
 28. мука
  му́ка — му́ка, -ки, -ці; му́ки, мук (від му́чити)
  мука́ — мука́, -ки́, -ці́ = бо́рошно
 29. набір
  на́бір — на́бір, присл. (з на́борг)
  набі́р — набі́р, -бо́ру, -бо́рові
 30. накидати
  наки́дати — наки́дати, -ки́даю, -ки́даєш
  накида́ти — накида́ти, -да́ю, -да́єш
 31. наносити
  нано́сити — нано́сити, -но́шу, -но́сиш, -сять; нано́сь, -но́сьмо, -но́сьте; наноси́вши; див. нане́сти́
  наноси́ти — наноси́ти, -ношу́, -но́сиш; наноси́, -носі́ть
 32. ніде
  ні́де — ні́де, присл. Ні́де пра́вди ді́ти
  ніде́ — ніде́, присл. Ніде́ нема́ пра́вди
 33. ніколи
  ніко́ли — ніко́ли, присл.
  ні́коли — ні́коли (нема часу), присл.
 34. нічого
  ні́чого — ні́чого, присл.
  нічо́го — нічо́го, нічо́му, займ.
 35. оббігати
  оббі́гати — оббі́гати і обі́гати, -гаю, -гаєш, -гає = ви́бігати
  оббіга́ти — оббіга́ти, -га́ю, -га́єш
 36. обносити
  обно́сити — обно́сити, -но́шу, -но́сиш; -но́сь, -но́сьте; обне́сти́, -несу́, -несе́ш; обнеси́, -несі́ть; обні́с, -несла́, -несли́; обні́сши
  обноси́ти — обноси́ти, -ношу́, -но́сиш; обноси́, -носі́ть
 37. обруч
  обру́ч — обру́ч, -ча́, -че́м; обручі́, -чі́в
  о́бруч — о́бруч з ким, присл.
 38. обходити
  обхо́дити — обхо́дити, -хо́джу, -хо́диш; обхо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
  обходи́ти — обходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; обходи́, -ді́м, -ді́ть
 39. обід
  о́бід — о́бід, о́бода; ободи́, -ді́в
  обі́д — обі́д, обі́ду, -дові; обі́ди, -дів
 40. онуча
  ону́ча — ону́ча, -чі, -чі, -чею; ону́чі, ону́ч
  онуча́ — онуча́, див. унуча́
 41. оповісти
  опові́сти — опові́сти, див. оповіда́ти
  оповісти́ — оповісти́, -віщу́, -ві́стиш кого
 42. опій
  о́пій — о́пій, о́пію, о́пієві і о́піюм, -му, -мові
  опі́й — опі́й, опо́ю, опо́єві
 43. орган
  о́рган — о́рган, -на; -гани, -нів
  орга́н — орга́н, -на, орга́ни, -нів, -нам (муз. інстр.)
 44. очко
  о́чко — о́чко, -ка, -ку; о́чки, о́чок (зм. від о́ко)
  очко́ — очко́, -ка́, -ку́ = ві́чко
 45. паня
  па́ня — па́ня, -ні, -нею, кл. па́ні (від па́ні); па́ні, пань
  паня́ — паня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
 46. переходити
  переходи́ти — переходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; переходи́, -ході́ть який час в чому
  перехо́дити — перехо́дити, -хо́джу, -хо́диш; -хо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте; перейти́, -йду́, -йде́ш що, через що
 47. печений
  пе́чений — пе́чений, -на, -не; дієприкм.
  пече́ний — пече́ний, -на, -не; прикм.
 48. поверх
  по́верх — по́верх, -ху, -хові, на по́версі; по́верхи, -хів
  пове́рх — пове́рх, присл.
 49. повищати
  пови́щати — пови́щати, -щаю, -щаєш (від ви́щий)
  повища́ти — повища́ти, -щу́, -щи́ш, -ща́ть (від виск)
 50. поділ
  по́діл — по́діл, по́ділу; по́діли, -лів (від поділи́ти)
  поді́л — поді́л, -до́лу; -до́ли, -лів
 51. покидати
  поки́дати — поки́дати, -даю, -даєш
  покида́ти — покида́ти, -да́ю, -да́єш; поки́нути, -ки́ну, -неш; поки́нь, -ки́ньте; поки́нутий
 52. поперек
  по́пере́к — по́пере́к, -ка, -кові; -реки, -ків
  попере́к — попере́к, присл.
 53. пора
  по́ра — по́ра, -ри; по́ри, пор
  пора́ — пора́, -ри́; по́ри, пір. До сих пір
 54. походити
  похо́дити — похо́дити, -хо́джу, -хо́диш
  походи́ти — походи́ти, -ходжу́, -хо́диш, -дять; походи́, -ді́м, -ді́ть
 55. правило
  пра́вило — пра́вило, -ла, -лу; -вила, -вил
  прави́ло — прави́ло, -ла; -ви́ла (прилад)
 56. пробування
  про́бування — про́бування, -ння, -нню чого
  пробува́ння — пробува́ння, -ння, -нню де
 57. пробувати
  про́бувати — про́бувати, -бую, -буєш що
  пробува́ти — пробува́ти, -ва́ю, -ва́єш де
 58. проходити
  проходи́ти — проходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; проходи́, -ді́ть
  прохо́дити — прохо́дити, -хо́джу, -хо́диш; -хо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
 59. публіка
  публі́ка — публі́ка, -ки
  пу́бліка — пу́бліка, -ки, -ці (люди)
 60. підданий
  пі́дданий — пі́дданий, -на, -не; дієприкм.
  підда́ний — підда́ний, -ного, -ному; -да́ні, -них
 61. підтикати
  підти́кати — підти́кати, -ти́чу, -ти́чеш, -чуть
  підтика́ти — підтика́ти, -тика́ю, -тика́єш
 62. пірник
  пі́рник — пі́рник, -ка = пря́ник, -ка
  пірни́к — пірни́к, -ка = пена́л, -ла
 63. ремінь
  ре́мінь — ре́мінь, -мені; -мені, -нів (пояс)
  ремі́нь — ремі́нь, -ме́ню; -ме́ні, -ме́нів (матеріял)
 64. розбігатися
  розбі́гатися — розбі́гатися, -гаюся, -гаєшся
  розбіга́тися — розбіга́тися, -га́юся, -га́єшся; розбі́гтися, -біжу́ся, -біжи́шся, -жа́ться
 65. розкидати
  розки́дати — розки́дати, -ки́даю, -даєш (докон.)
  розкида́ти — розкида́ти, -да́ю, -да́єш (недокон.)
 66. розноситися
  розно́ситися — розно́ситися, -но́шуся, -но́сишся
  розноси́тися — розноси́тися, -ношу́ся, -но́сишся, -сяться
 67. розсипати
  розси́пати — розси́пати, -си́плю, -си́плеш і -си́пиш, -плють і -плять; розси́п, розси́пмо, -си́пте
  розсипа́ти — розсипа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
 68. розходитися
  розхо́дитися — розхо́дитися, -джуся, -дишся; розхо́дься, -хо́дьмося, -хо́дьтеся
  розходи́тися — розходи́тися, -джу́ся, -дишся; розходи́ся, -ході́ться
 69. сальник
  са́льник — са́льник, -ку (страва)
  сальни́к — сальни́к, -ка́; -ники́, -кі́в (хто торгує салом)
 70. самий
  са́мий — са́мий, -ма, -ме; н. мн. са́мі. Ті са́мі лю́ди
  сами́й — сами́й (один тільки), сама́, -ме́. Це самі́ ті́льки слова́
 71. сапати
  са́пати — са́пати, са́паю, са́паєш (важко дихати)
  сапа́ти — сапа́ти, -па́ю, -па́єш (сапою)
 72. старший
  ста́рший — ста́рший, -ша, -ше; прикм.
  старши́й — старши́й, -шого; -ші́, -ши́х; імен.
 73. страшко
  стра́шко — стра́шко, присл.
  страшко́ — страшко́, -ка́, -ко́ві
 74. сушений
  су́шений — су́шений, -на, -не; дієприкм.
  суше́ний — суше́ний, -на, -не; прикм.
 75. сім’я
  сі́м’я — сі́м’я, -м’я, -м’ю, -м’ям
  сім’я́ — сім’я́, -м’ї́, -м’є́ю; сі́м’ї, сі́мей і сі́м’їв
 76. сіяти
  сі́яти — сі́яти, сі́ю, сі́єш, сі́є; сій, сі́йте; сі́ючи
  сія́ти — сія́ти, сія́ю, сія́єш; звич. ся́яти
 77. тепло
  те́пло — те́пло, присл.
  тепло́ — тепло́, -ла́, -лу́
 78. тетеря
  тете́ря — тете́ря, -рі, -рі, -рею; -те́рі, -те́р
  тетеря́ — тетеря́, -ря́ти, -ря́ті, -ря́м
 79. товчений
  то́вчений — то́вчений, -на, не
  товче́ний — товче́ний, -на, -не
 80. торочити
  торо́чити — торо́чити, -ро́чу, -ро́чиш, -ро́чать; торо́ч, -ро́чте. Дурни́й дурне́ й торо́чить
  торочи́ти — торочи́ти, -рочу́, -ро́чиш, -ро́чать; торочи́, -чі́ть. Торочи́ти рушники́
 81. хрищений
  хри́щений — хри́щений, -на, -не; дієприкм.
  хрище́ний — хрище́ний, -на, -не; прикм.
 82. шкода
  шко́да — шко́да, -ди; шко́ди, шкод
  шко́да́ — шко́да́, присл.
 83. явлений
  я́влений — я́влений, -на, -не; дієприкм.
  явле́ний — явле́ний, -на, -не; прикм.